Годишен финансов баланс на Транс Тур Крамекс АД
ДОКЛАД (rtf)
Счетоводен баланс
Отчет за приходи и разходи
Отчет за собствения капитал
Отчет за паричния поток