start news guide business art entertainment sport
Важни телефонни номера в София: Справки
За абонати от страната 87 31 31
За абонати от София: домашни 145
За абонати от София: служебни 144
Софсправка 090012900
За международни разговори 124
Автоматична телефонна информация
Точно време 180
Дежурни аптеки 178
Тарифи за телефонни разговори 190
Международни телефонни кодове 197
Програма на столичните кина 191
Програма на театрите в София 171
Спортни вести 192, 195
Спорт-тото 196
Прогноза за времето 175, 090012015, 088911115
Метеорологична станция Черни връх 9671160
Информация за пътната обстановка 9521605, 9809763, 5167211
Централен валутен курс на БНБ за деня 179

<< back

10 Години Индекс-България!

Предложения и коментари към:

page compiled in 0.00 sec